Algemene voorwaarden

Opgesteld door Rijschool Riemens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr: 22058263. Hierna te noemen Rijschool Riemens.

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtgever: degenen die voor zichzelf en/of voor anderen met Rijschool Riemens een overeenkomst sluit betreffende een verkeersopleiding, cursus of training.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een training of cursus; dit kan zijn degenen die zelf heeft geboekt, degene voor wie is geboekt en die boeking heeft geaccepteerd of degene die op grond van vervanging deelneemt.
Opleiding: alle verkeersopleidingen, cursussen of trainingen die door Rijschool Riemens worden aangeboden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en aanbiedingen gesloten tussen Rijschool Riemens en de opdrachtgever/deelnemer. In alle gevallen waarin door Rijschool Riemens van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Rijschool Riemens en geschieden op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Prijzen en aanbiedingen
Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. De genoemde prijzen in folders en documentatie kunnen wijzigen als gevolg van tussentijdse prijsstijgingen. Rijschool Riemens is gebonden nadat zij door haar of haar medewerk(st)ers gedane toezeggingen schriftelijk bevestigd. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Rijschool Riemens aan de opdrachtgever/deelnemer is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

Artikel 3 – Gebruik lesmateriaal en documentatie
De opdrachtgever/deelnemer verplicht zich het eigendomsrecht van de lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de opdrachtgever/ deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder voorafgaande verkregen toestemming van Rijschool Riemens.

Artikel 4 – Reserveringen en aanmeldingen
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van Rijschool Riemens door de opdrachtgever/deelnemer. Een overeenkomst die betrekking heeft op de deelname aan een opleiding kan mondeling, telefonisch, via internet/email of schriftelijk worden gesloten. Rijschool Riemens stuurt een bevestiging van de overeenkomst aan de opdrachtgever tenzij anders vermeldt. De bevestiging vermeldt de plaats, de datum en de tijd van de opleiding en eventuele andere bijzonderheden. Bij de bevestiging ontvangt de opdrachtgever/deelnemer een factuur. Na de bevestiging volgt een betalingsverplichting. Degene die namens of ten behoeve van een ander boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de ander alle verplichtingen kent en nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde voorwaarden

Artikel 5 – Betaling van de opleiding
Alle facturen moeten uiterlijk 8 dagen na datum factuur maar voor aanvang van de opleiding worden voldaan tenzij de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt danwel een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien de betaling niet voor aanvang van de opleiding door Rijschool Riemens is ontvangen is Rijschool Riemens gerechtigd deelname aan de betreffende opleiding te weigeren. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft echter ongewijzigd bestaan. Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de annulering betaald te zijn. Indien niet of niet tijdig aan een geldige verplichting jegens Rijschool Riemens wordt voldaan maakt Rijschool Riemens aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. Rijschool Riemens geeft vorderingen die niet binnen de overeengekomen factuurdatum zijn voldaan uit handen aan een incassobureau. De extrakosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 6 – Annulering door opdrachtgever/deelnemer
Rijlessen dienen op werkdagen 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd anders blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld van kracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen. Vindt annulering van een volledig geboekte en geplande opleiding plaats dan bent u het volgende verschuldigd: annulering van 0 tot 2 weken voor aanvang activiteiten: 100%,
annulering van 2 tot 4 weken voor aanvang activiteiten: 75%, annulering van 4 tot 6 weken voor aanvang activiteiten: 50%,
annulering tot 6 weken voor aanvang activiteiten: 25%. Indien opdrachtgever/deelnemer in gebreke blijft de betaling conform artikel 5 te verrichten wordt een rente van 1% per dag in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Opdrachtgever/deelnemer kan in geval van bijzondere omstandigheden een verzoek tot wijziging van opleiding/training indienen het is aan de directie van Rijschool Riemens of hieraan kan worden voldaan.

Artikel 7 – Wijziging en annulering door Rijschool Riemens
Rijschool Riemens kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de opleiding aanbrengen dan wel de opleiding annuleren. Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:
Slecht weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw etc.). Onvoldoende aanmeldingen, dit ter beoordeling van de directie van Rijschool Riemens.

Artikel 8 – Praktijklessen
Indien de instructeur bij opdrachtgever/deelnemer aan de deur komt of opdrachtgever/ deelnemer meldt zich niet op afgesproken plaats en tijd blijft de betalingsverplichting bestaan. Instructeur is verplicht 10 minuten te wachten op de afgesproken plaats. Rijschool Riemens behoudt zich het recht gemaakte afspraken te kunnen wijzigen. Leerling verklaart dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

Artikel 9 – Deelname
Voor deelname aan een opleiding gelden de volgende voorwaarden: De opdrachtgever/deelnemer heeft geen ontzegging van de rijbevoegdheid; mag niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de opleiding geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloed en dient zich te houden aan alle instructies van instructeurs/personeel. Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen heeft Rijschool Riemens het recht de deelnemer niet tot de opleiding toe te laten danwel hem verdere deelname te ontzeggen zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie. Rijschool Riemens zorgt ervoor dat opleidingen worden gegeven door instructeurs die voldoen aan de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM). Indien Rijschool Riemens ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft of mocht blijken dat de door de opdrachtgever/deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de opdrachtgever/deelnemer Rijschool Riemens volledig en zal de opdrachtgever/deelnemer eventueel alle terzake aan Rijschool Riemens opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.

Artikel 10 – Examen
Opdrachtgever/deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het tijdig halen van het theoriecertificaat voor het praktijkexamen. Niet afgenomen examens zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Kosten voor het examen dienen te zijn voldaan vóór het examen. Rijschool Riemens behoudt zich het recht bij geen betaling het examen niet door te laten gaan. Betalingsverplichtingen blijven van kracht.

Artikel 11 – Klachten
Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient hij deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken om hem de gelegenheid te bieden de klacht op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost kan de opdrachtgever/deelnemer deze binnen 2 weken schriftelijk voorleggen aan de directie van Rijschool Riemens.